Regulamin zamówieńRegulamin zamówień internetowych z Witryny Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

§ 1. Informacje ogólne

1.       Sprzedający – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, posiadający osobowość prawną na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2016.1842 j.t.), NIP 777-00-03-104, REGON 000288811.

2.       Adres do korespondencji (w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym): Wydawnictwo Naukowe UMP, Collegium Stomatologicum, ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, adres e-mail: wydawnictwo@ump.edu.pl, tel.: 61 854 71 06 lub tel./fax: 61 854 71 51.

 

§ 2. Słownik pojęć

Sprzedający – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, NIP 777-00-03-104, REGON 000288811.

Wydawnictwo UMP – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań.

Witryna – witryna internetowa prowadzona przez Sprzedającego pod adresem www.wydawnictwo.ump.edu.pl.

Towar – książki i czasopisma wydawane w formie drukowanej lub nośniku fizycznym (płyta CD) przez Sprzedającego.

Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zgodnie z ustawą zdolność prawną, która poprzez złożenie i opłacenie zamówienia akceptuje niniejszy Regulamin.

Dostawca – zewnętrzny operator spedycyjny.

Koszyk – funkcja oferowana Kupującemu w Witrynie, pozwalająca na realizację zamówień.

Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Forma płatności – sposób dokonywania zapłaty za zamówiony Towar, polegający na dokonaniu przelewu bankowego (przedpłaty). Po zatwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego, Kupujący otrzyma e-mail z numerem rachunku bankowego Sprzedającego i innymi informacjami wymaganymi przy realizacji przelewu.

 

§ 3. Warunki techniczne korzystania z Witryny

1.       W celu prawidłowego korzystania z Witryny konieczne jest spełnienie poniższych warunków:
•    posiadanie dostępu do sieci Internet,

•    korzystanie z przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari
w wersji 5.0 lub nowszej; Maxthon w wersji 3.6.4 lub nowszej.

2.       Korzystanie z Witryny może być uzależnione od zaakceptowania plików cookies oraz polityki prywatności. W przypadku braku akceptacji plików cookies mogą występować błędy w funkcjonowaniu Witryny.

 

§ 4. Realizacja zamówień

1.       Przeglądanie Towarów, ich cen oraz dokonywanie zakupów jest możliwe bez rejestrowania się na Witrynie.

2.       Kupujący składa zamówienie poprzez wybór jednej lub kilku sztuk Towaru znajdującego się na Witrynie oraz wypełnienie jednorazowo formularza zamówienia.

3.       Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja przez Kupującego niniejszego Regulaminu.

4.       Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie przez Kupującego nw. danych:
•    imię i nazwisko lub w przypadku faktury na firmę – nazwa i adres firmy oraz NIP,

•    telefon,

•    e-mail,

•    adres do wysyłki: kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer domu.

5.       Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mailem odpowiedź potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

6.       Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego. Kupujący powinien dokonać płatności za zamówienie w terminie 5 dni roboczych od momentu określonego w §4 pkt 5.

7.       W przypadku braku płatności we wskazanym wyżej terminie zamówienie zostanie anulowane,
o czym Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego za pośrednictwem wiadomości
e-mail.

8.       Za zrealizowanie płatności za zamówienie uznaje się środki zaksięgowane na koncie Sprzedającego.

9.       Zmiana lub anulowanie zamówienia są możliwe do chwili wysłania Towaru.

10.   W celu wprowadzenia zmian w zamówieniu lub jego anulowania Kupujący winien skontaktować się ze Sprzedawcą i, w celu uwierzytelnienia, podać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, numer zamówienia i adres wysyłkowy.

11.   Sprzedający zastrzega, iż mogą wystąpić przerwy w funkcjonowaniu Witryny wynikające np. z awarii systemu, procesu aktualizacji danych etc. O wszelkich przerwach Sprzedający poinformuje na Witrynie.

12.   Sprzedający zastrzega, iż dany Towar może być niedostępny, o czym informacja zostanie udostępniona na Witrynie.

13.   W przypadku niemożności zrealizowania przez Sprzedającego złożonego zamówienia, poinformuje on niezwłocznie Kupującego o zaistniałej sytuacji i o ewentualnym późniejszym terminie realizacji zamówienia. W przeciwnym razie Sprzedający zwróci Kupującemu otrzymane od niego świadczenie na rachunek bankowy lub w inny uzgodniony z Kupującym sposób.

14.   Dostarczanie do Sprzedającego lub do Witryny treści o charakterze niezgodnym z prawem oraz jakakolwiek ingerencja w Witrynę są zabronione. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dochodzenia ewentualnych szkód powstałych w wyniku takich działań.

 

§ 5. Cena towaru

Ceny oferowanego Towaru są cenami brutto, podanymi w walucie polskiej (PLN) i uwzględniają podatek od towarów i usług (5% VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Cena, która wiąże Kupującego, to cena podana na Witrynie w momencie składania zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oraz  przeprowadzania i odwoływania wyprzedaży i akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie wpływa na zamówienie dokonane po dacie wejścia w życie zmiany ceny, wyprzedaży lub akcji promocyjnej.

 

§ 6. Faktury

Faktura VAT na firmę wystawiana jest w przypadku, gdy Kupujący zaznaczy w formularzu zamówienia chęć otrzymania takiej faktury. W przypadku braku takiego zaznaczenia Kupujący otrzyma fakturę imienną. Zarówno faktura VAT na firmę, jak i faktura imienna za zakupiony towar nie obejmują kosztów przesyłki. Faktura VAT na firmę czy faktura imienna są wysyłane wraz z przesyłką.

 

§ 7. Czas i koszt dostawy

1.       Okres oczekiwania na przesyłkę jest uzależniony od Dostawcy i świadczonych przez niego usług. Koszt dostawy Towaru ponosi Kupujący. Koszt dostawy jest uzależniony od wagi przesyłki i aktualnego cennika Dostawcy.

2.       Dostawcy:

A.      Poczta Polska:

Waga    Ekonomiczna    Priorytetowa
do 1 kg                13,00                     14,00
1 – 2 kg                15,00                     16,00
2 – 5 kg                18,00                     19,00
5 – 10 kg             24,00                     25,00

 

B.      INPOST (przesyłki kurierskie):

·         Gabaryt A (80x380x640mm) – 13,50

·         Gabaryt B (190x380x640mm) – 21,00

 

C.      INPOST (przesyłki paczkomatowe):

·         Gabaryt A (80x380x640mm) – 11,28

·         Gabaryt B (190x380x640mm) – 12,60

 

3.       Kupujący upoważnia Sprzedającego (na mocy pełnomocnictwa)  do opłacenia przesyłki pocztowej w jego imieniu.

 

§ 8.  Odstąpienie od umowy

1.       Odstąpienia od umowy i zwrotu Towaru bez podania przyczyny można dokonać w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot Towaru następuje na koszt Kupującego.

2.       Kupujący może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy wyłącznie, gdy zwracany Towar nie jest w żaden sposób uszkodzony.

3.       Powyższe uprawnienie może być dokonane w formie pisemnej lub mailowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedającego wskazany w §1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

4.       W celu odstąpienia od umowy Kupujący powinien:

a)      wypełnić formularz „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”, który stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu,

b)      przesłać lub dostarczyć w inny sposób Sprzedającemu zakupiony Towar wraz z oryginalnym dowodem zakupu (faktura imienna lub faktura VAT na firmę).

5.       Sprzedający poinformuje niezwłocznie Kupującego drogą mailową o otrzymaniu oświadczenia
o odstąpieniu od umowy i niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, zwróci Kupującemu na jego rachunek bankowy (lub w inny uzgodniony sposób) wszystkie dokonane przez niego płatności.

6.       Odstąpienie od umowy nie będzie możliwe, w przypadku gdy Towar jest uszkodzony, zniszczony lub zostanie zwrócony z uchybieniem terminu, o którym mowa w pkt. 1.

 

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

1.       W przypadku, gdy zakupiony Towar jest niezgodny z umową, Kupujący może realizować swoje uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi (wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy