Psychologia w naukach medycznych

Redakcja: Marcin Cybulski, Wojciech Strzelecki
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2010
Wydanie: I
ISBN: 978-83-7597-071-5
Waga: 83 g
Cena:
16,96 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA

Z przedmowy

Współczesna psychologia, jako dziedzina naukowa i praktyczna, wywodzi się w linii prostej z nauk medycznych.
(...) Wieloaspektowość niniejszej monografii podkreślana jest przez szerokie ujęcie zagadnień medyczno-psychologicznych. Rozdziały Ewy Mojs oraz Anny Klatkiewicz ukazują rolę psychologa w szeroko ujętej rehabilitacji. Dwa kolejne rozdziały – Doroty Gołąb i Jakuba Pilarczyka dotyczą psycho-onkologii i form terapeutycznych stosowanych w pracy z pacjentami z rozpoznaną chorobą nowotworową. Do tematyki opisywanej przez Jakuba Pilarczyka nawiązuje tekst Mai Strzeleckiej opisujący zaburzenia psychosomatyczne u dzieci z uwzględnieniem kształtowania tych zaburzeń poprzez systemy rodzinne. Kolejne rozdziały dotyczą zagadnienia zespołu stresu pourazowego – Izabela Przybek-Czuchrowska dogłębnie definiuje zjawisko PTSD, natomiast Marcin Cybulski prezentuje wybrane formy pomocy psychologicznej ofiarom wypadków drogowych. Tekst autorstwa Marty Czarneckiej-Iwańczuk, Anny Bukowskiej, Niny Konofalskiej oraz Jadwigi Łuczak-Wawrzyniak z Zespołu Psychologów GPSK w Poznaniu określa rolę psychologa w sytuacji zagrożenia ciąży czy straty dziecka w okresie perinatalnym. Następny rozdział autorstwa Wojciech Strzeleckiego poświęcony jest muzykoterapii ze szczególnym uwzględnieniem obszarów i możliwości jej zastosowania. Teksty Doroty Hędzelek oraz Anny Dolczewskiej-Sameli dotyczą psychoseksualnego funkcjonowania człowieka, natomiast refleksje Agnieszki Nowogrodzkiej i Bartosza Piaseckiego dookreślają funkcjonowanie psychologiczne osób ze zdiagnozowaną cukrzycą. Dwa kolejne rozdziały – Jędrzeja Dobaczewskiego oraz Magdaleny Śmilgin-Malinowskiej poświęcono specyfice funkcjonowania osób w okresie późnej dorosłości i możliwości jego poprawy. Tekst Bogusława Stelcera oraz Marty Czarneckiej-Iwańczuk opisuje zagadnienie godności w relacji lekarz-pacjent umierający. Rozdział kolejny autorstwa Mai Strzeleckiej, Wojciecha Strzeleckiego, Marcina Cybulskiego oraz Marty Czarneckiej-Iwańczuk charakteryzuje rolę mediów w kształtowaniu zaburzeń odżywiania u adolescentów, dokonując jed-nocześnie analizy porównawczej roli wyglądu w ocenie jednostek według chłopców i dziewcząt. Przedostatni rozdział – Jadwigi Łuczak-Wawrzyniak – poświęcony został tematyce wypalenia zawodowego wśród pracowników służby zdrowia. Monografię zamyka tekst Michała Mandeckiego podkreślający rolę reklamy preparatów medycznych OTC w kształtowaniu postaw wobec nich. 
Mamy nadzieję, że publikacja ta może być nie tylko pomocnym narzędziem dydaktycznym dla studentów uczelni medycznych, ale także dla wszelkich organizatorów i inspiratorów działania w zakresie szeroko pojmowanego zdrowia aktywnie podejmujących wysiłki na rzecz poprawy jakości terapii i leczenia zróżnicowanych grup ludzkich w różnych sferach funkcjonowania psychospołecznego.

Marcin Cybulski, Wojciech Strzelecki