Strefa dla AutorówWytyczne dla Autorów składających prace do druku
w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Przydatne pliki:

  1. Wniosek o zamieszczenie dzieła w planie wydawniczym należy adresować do Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Wydawnictw – prof. dr. hab. Michała Musielaka i składać w Wydawnictwie Naukowym UM. Wniosek ten powinien zawierać następujące informacje: tytuł dzieła, imię i nazwisko autora, propozycje 2 recenzentów (imiona, nazwiska i adresy), do kogo kierowana publikacja (kierunek i rok studiów) przybliżoną objętość (liczba stron), format dzieła, nakład, termin złożenia oraz krótki konspekt lub spis treści pracy.
  2. Prace przeznaczone do łamania w Wydawnictwie należy składać na płytach CD przygotowane w programie Word wraz z jednostronnym wydrukiem A4. W tekście należy zaznaczyć miejsca umieszczenia tabel i rycin. Ryciny w formie elektronicznej powinny mieć rozdzielczość 600 dpi. Zdjęcia na odwrocie powinny być podpisane i ponumerowane. 
  3. Autor zobowiązany jest do przygotowania notki, zawierającej np. fragment przedmowy, wstępu lub recenzji, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wydawnictwa UM.
  4. Prace przeznaczone bezpośrednio do druku należy sformatować wg wytycznych uzyskanych od redaktorów Wydawnictwa.
  5. Redaktor pracy zobowiązany jest dostarczyć do wydawnictwa listę autorów z adresami. Dane te niezbędne są do zawarcia umów wydawniczych z autorami.
  6. Korekta autorska – czas na wykonanie korekty wynosi tyle dni, ile arkuszy autorskich zawiera praca. Termin ten liczy się od daty odebrania wydruku z Wydawnictwa. W przypadku jego przekroczenia Wydawnictwo nie może zagwarantować uzgodnionego wcześniej terminu wydania publikacji. 
  7. Autorzy publikacji są zobowiązani do przestrzegania przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994 r. wraz ze zmianami). Autor ponosi odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł). Materiał zaczerpnięty z publikacji innych autorów (tabele, ilustracje lub fotografie) wymaga podania ich źródła, a w przypadku ilustracji (zdjęć) uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich (i dostarczenie jej do Wydawnictwa).