Optymalizacja leczenia farmakologicznego osób starszych. Wyniki pierwszego w Polsce programu opieki farmaceutycznej w geriatrii (OF-Senior)

Autorzy: Agnieszka Neumann-Podczaska
Nakład drukowany wyczerpany
Rok wydania: 2019
Wydanie: I
Ilość stron: 162
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-378-5

Wysokie tempo starzenia się populacji i specyfika chorobowości w starości sprawiają, ze prawidłowa i bezpieczna farmakoterapia stanowi jedno z głównych wyzwań współczesnej geriatrii. Wielolekowość prowadzi często do wystąpienia zespołów jatrogennych, które stwarzając zagrożenie dla sprawności funkcjonalnej osób starszych, generują negatywne skutki społeczno‑ekonomiczne dla całego społeczeństwa.
Opieka farmaceutyczna stanowi integralną część systemu opieki zdrowotnej wielu krajów. Działalność ta, również w Polsce, stanowi nie tylko obowiązek zawodowy, ale także etyczny wynikający z kodeksu etyki farmaceuty. Ciągle jednak brak jest w naszym kraju zarówno merytorycznych podstaw opieki farmaceutycznej w geriatrii jak i praktycznych rozwiązań w tym zakresie.
Celem przeprowadzonych badań było opracowanie założeń modelu opieki farmaceutycznej w geriatrii oraz ocena jego przydatności w codziennej praktyce. Cele szczegółowe obejmowały opracowanie zasad: włączania do projektu farmaceutów i pacjentów, kontaktu farmaceutów z kierownikiem projektu oraz lekarzami rodzinnymi pacjentów, zestawu do oceny poprawności leczenia farmakologicznego starszych pacjentów dedykowanego farmaceutom aptek ogólnodostępnych a także charakterystykę ilościową i jakościową: farmakoterapii osób starszych przed objęciem ich opieką farmaceutyczną, problemów lekowych zidentyfikowanych przez farmaceutów oraz rekomendacji farmaceutycznych (z oceną ich determinant oraz ich wpływem na poprawę stanu klinicznego pacjentów) a także zdefiniowanie głównych beneficjentów opieki farmaceutycznej oraz charakterystykę: postaw pacjentów i lekarzy wobec opieki farmaceutycznej (wraz z oceną determinant zgody) a także ilościową charakterystykę farmakoterapii osób starszych po wydaniu rekomendacji farmaceutycznych oraz po wprowadzeniu modyfikacji farmakoterapii przez lekarza.


Fragment książki