Przewodnik instruktażowy do filmów dydaktycznych

Redakcja: Tomasz Kotwicki
Nakład drukowany wyczerpany
Rok wydania: 2020
Wydanie: I
Ilość stron: 58
Format: A5
Oprawa: miękka

Publikacja została sfinansowana w ramach Projektu „Podniesienie kompetencji lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego z zakresu ortopedii dziecięcej” na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POWR.05.04.00-00-0086/16-00 z dnia 13 marca 2017 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia,Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.